Η εταιρεία TURN ON OFFICE δραστηριοποιείται στον κλάδο: “Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο, Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Η/Υ, Περιφερειακού Εξοπλισμού Υπολογιστών & Λογισμικού”.

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας TURN ON OFFICE διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Τα Συστήματα είναι βασισμένα στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

• Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.

• Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες μας.

• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.

• Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

• Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος είναι:

• Ο έλεγχος και η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

• Η πρόληψη της ρύπανσης.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.

Βασικοί στόχοι των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι:

• Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρίας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.

• Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.

• Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας της, των Περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας των Συστημάτων Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των λειτουργικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων.

Η παρούσα Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ανασκοπείται και αναθεωρείται ετησίως κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

Η Διοίκηση

Τσαμπάς Κωνσταντίνος